ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
ONLINE IV. International
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE IV. International
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE IV. International
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
ONLINE 4th International Congress on
Rural Tourism and Development
Congress
ONLINE 9. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ

Conference Topics / Kongre Konuları

9. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

4rd International Rural Tourism and Development Congress

12-15.11.2020, Antalya


Ana Konu: Kırsal Turizm ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkileri

Main thema:  Rural Tourism and Sustainable Development Relations


KONULAR

THEMES

·        Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma

·        Rural Tourism and Rural Development

·        Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Kırsal Turizm 

 • Rural Tourism for the Sustainable Development Goals(SDGs)

·        Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Kırsal Turizmde Ortaklıklar

 • Partnerships for the Sustainable Development Goals

·        Turizm Stratejisi ve Kırsal Turizm Politikaları

 • Tourism Strateggies and Rural Tourism Policies

·        Teknoloji, İnovasyon, E-Turizm

 • Technology, Innovation, E-Tourism

·        Kırsal Turizmde Kapasite Yönetimi

 • Capacity Management in Rural Tourism

·        Kırsal Turizm ve Kırsal Yoksulluk

·        Rural Tourism and Rural Poverty

·        Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım

 • Sustainable Development and Tourism

·        Kırsal Turizme Yönelik Yayım ve Eğitim

 • Extension  and Education for Rural Tourism

·        Kırsal Turizm ve Yeşil Ekonomi

 • Rural Tourism and Green Economics

·        Kırsal Turizmde İstihdam

 • Employment in Rural Tourism

·        Kırsal Turizme Yönelik Yatırımlar ve Destekler

 • Investment and Support for Rural Tourism

·        Kırsal Turizm Planlaması ve Kentle İlişkiler

 • Planning of Rural Tourism and Urban Relations

·        Kırsal Alanda Dönüşümler ve Turizm

·        Transformations  in Rural Regions &Tourism

·        Kırsal Turizm ve Cinsiyet Eşitliği

 • Gender Equality and Rural Tourism

·        Kırsal Turizmde Kadın ve Gençlik

 • Women and Youth in Rural Tourism

·        Kırsal Turizmde Rekreasyon ve Kırsal Peyzaj

 • Rural Recreation and Rural Landscape

·        Tarım  ve Çiftlik Turizmi 

·        Agro- Farm Tourism

·        Kırsal Turizm ve Çevre

 • Rural Tourism and Environment

·        Kırsal Alanda Sağlık ve Tıbbi Bitkiler

·        Health and Aromatic Plants in Rural Tourism

·        Kırsalda Sosyal çiftlik ve Bakım Turizmi

·        Social Farm and Care Farming Tourism  in Rural 

·        Kırsal Miras ve Turizm

·        Rural Heritage and Tourism

·        Coğrafi İşaretler ve Turizm

·        Georapgical Indications and Tourism

·        Yöresel Ürünler ve Mutfak Kültürü

·        Local Food and Gastronomy in Rural Tourism

·        El Sanatları ve Turizm

·        Handicrafts in Rural Tourism

·        İklim Değişikliği ve Turizm

·        Climate Change and Tourism

·        Kırsal Alanlarda Diğer Turizm Çeşitleri

·        Types of Tourism in Rural Areas


UPCOMING CONFERENCES