Kongreye Çağrı

7th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

12. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ

September 22-24, 2023, Tavşanlı / Kütahya - Türkiye

 


Değerli Meslektaşımız,

12. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ "Kentten Kırsala Dönüş" teması ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi uhdesinde Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde 22-24 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenecektir (http://www.irtad.gen.tr). Bildiğiniz gibi Covid-19 salgını her alanı olduğu gibi akademik faaliyetleri de olumsuz etkiledi. Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi'ni son 2 yıldır online ve hybrid olarak gerçekleştirdik. Bu pandemi sürecinde kırsal alan ve kırsal turizmin değeri, rolü ve işlevleri bir kez daha ön plana çıktı. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2020'yi dünya çapında kırsal turizm ve kalkınma yılı ilan etti ve kırsal turizm uluslararası turizmin odak noktası haline geldi. Bu nedenle kongrenin teması, sürdürülebilirlik temelinde insan, toplumsal, sosyal, kültürel, doğal, çevresel ve tüm ekonomik boyutlarıyla kırsal turizmdir. Tüm bu değişimler, günümüzde kırsal kalkınmanın bir aracı olarak turizmin kalıcı bir sektör olarak yapılanması için uygun bir zemin oluşturmaktadır. Aynı şekilde özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal nüfusun alternatif geçim kaynağına sahip olması ve kır-kent entegrasyonu için ciddi fırsatlar sunmaktadır. Kongre, 22-24 Eylül 2023 tarihlerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Azerbaijan Tourism and Management University, İpek Yolu Uluslararası Turizm Üniversitesi (Özbekistan), UVAS Business School ve Andijan Institute tarafından ortaklaşa Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kampüsü'nde (https://www.dpu.edu.tr/) gerçekleştirilecektir. Kongreye gönderilen bildirilen 2 hakem tarafından değerlendirilecektir. Kongreye turizm, işletme, ekonomi, tarım, kalkınma, bilişim, iletişim, çevre, coğrafya, güzel sanatlar ve gastronomi gibi alanlarda kırsal turizm ile ilgilenen tüm akademisyenler, öğrenciler ve paydaşlar başvurabilir. Bu amaçla bildiri özetinizi yüklemenizi diliyoruz (https://antabstract.com/singup.asp?titleID=33&moveID=59).

Kongre dili İngilizce ve Türkçe olup, bildiri sunumları "TÜRKÇE veya İNGİLİZCE" olabilir. Tabii ki, IRTAD-2023'nin amacı turizm, sanayi ve ekonomi alanlarında çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirerek bilim alışverişini ve tartışmayı teşvik etmek ve akademik topluluğun üyeleriyle tanışmak ve etkileşimde bulunmak olduğunu belirtmek isteriz. Hazırladığınız bildirinin 6. yayın yılında bulunan dergimizde makale olarak yayınlanması için başvuru yapabilirsiniz (https://www.turizmvekalkinma.org/). 

Sizlerin destekleriyle 12. yılına ulaşan kongremizin Kütahya'da gerçekleştirilecek olan etkinliğinde sizi aramızda görmek istiyoruz.


Selam, sevgi ve saygılarımızla,


 

Prof. Dr. Kazım UYSAL

Rektör

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Kütahya, Türkiye
7th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

12. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ

September 22-24, 2023, Tavşanlı / Kütahya - Türkiye

 

Dear Colleague,

The 12th NATIONAL RURAL TOURISM CONGRESS will be held on 22-24 September 2023, under the responsibility of Kütahya Dumlupınar University, with the theme of "Returning from the City to the Rural" (http://www.irtad.gen.tr). As you know, the Covid-19 outbreak has negatively affected academic activities as it has in every field. We have held the Rural Tourism and Development Congress online and hybrid for the last 2 years. In this pandemic process, the value, role and functions of rural areas and rural tourism once again came to the fore. The World Tourism Organization (UNWTO) declared 2020 the year of rural tourism and development worldwide, and rural tourism has become the focus of international tourism. For this reason, the theme of the congress is rural tourism with its human, social, cultural, natural, environmental and all economic dimensions on the basis of sustainability. All these changes create a suitable basis for the structuring of tourism as a permanent sector as a means of rural development today. Likewise, especially in developing countries, it offers serious opportunities for the rural population to have an alternative source of livelihood and for rural-urban integration. The congress will be held on 22-24 September 2023, jointly by Kütahya Dumlupınar University, Akdeniz University, Azerbaijan Tourism and Management University, Silk Road International Tourism University (Uzbekistan), UVAS Business School and Andijan Institute, at Kütahya Dumlupınar University, Tavşanlı Faculty of Applied Sciences Campus ( https://www.dpu.edu.tr/) will be held. It will be evaluated by 2 referees who have been sent to the congress. All academics, students and stakeholders interested in rural tourism in fields such as tourism, business, economy, agriculture, development, informatics, communication, environment, geography, fine arts and gastronomy can apply to the congress. For this purpose, we would like you to upload your abstract (https://antabstract.com/singup.asp?titleID=33&moveID=59).

The languages of the congress are English and Turkish, and the presentations can be in "TURKISH or ENGLISH". Of course, we would like to point out that the purpose of IRTAD-2023 is to bring together academics and researchers working in the fields of tourism, industry and economics, to promote science exchange and discussion, and to meet and interact with members of the academic community. You can apply for the paper you have prepared to be published as an article in our journal in the 6th publication year (https://www.turizmvekalkinma.org/).

We would like to see you among us at the event of our congress, which has reached its 12th year with your support, to be held in Kütahya.

Sincerely,


 

Prof. Dr. Kazım UYSAL

Rector

Kütahya Dumlupınar University

Kütahya, Türkiye


12. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler