Kongre Konuları

12. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ

7th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

22-24.09.2022, Kütahya

 

 Ana Konu

Kentten Kırsala Dönüş


Main Thema  

Return from Urban to Rural
KONULAR

THEMES

Kırsal Alanda Alternatif Turizm Çeşitleri ve Kırsal Turizmin Önemi

Alternative Tourism Types in Rural Regions and the Importance of Rural Tourism

Alternatif Turizm

Alternative Tourism

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Alternatif  Turizm Aktiviteleri

Alternative Tourism Activities for Sustainable Development Goals

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Kırsalda Ortaklıklar

Rural Partnerships for Sustainable Development Goals

İklim Değişikliği ve Turizm

Climate Change and Tourism

Turizm Stratejisi ve Alternatif Turizm Politikaları

Tourism Strateggies and Rural Tourism Policies

Teknoloji, İnovasyon, E-Turizm

Technology, Innovation, E-Tourism

Kırsal Turizmde Kapasite Yönetimi

Capacity Management in Rural Tourism

Kırsal Turizm ve Kırsal Yoksulluk

Rural Tourism and Rural Poverty

Kırsal Turizme Yönelik Yayım ve Eğitim

Extension  and Education for Rural Tourism

Yeşil ve Döngüsel Ekonomi İlişkileri

Green and Circular Economics Relations

Kırsal Turizmde İstihdam, Yatırımlar ve Destekler

Employment, Investment and Support in Rural Tourism

Kırsal Turizm Planlaması ve Kentle İlişkiler

Planning of Rural Tourism and Urban Relations

Kırsal Alanda Dönüşümler ve Turizm

Transformations  in Rural Regions &Tourism

Kırsal Turizmde Kadın ve Gençlik

Women and Youth in Rural Tourism

Kırsal Turizmde Rekreasyon ve Kırsal Peyzaj

Rural Recreation and Rural Landscape

Kırsal Turizm ve Çevre

Rural Tourism and Environment

Kırsal Alanda Sağlık ve Tıbbi Bitkiler

Health and Aromatic Plants in Rural Tourism

Kırsalda Sosyal Çiftlik ve Bakım Turizmi  

Social Farm and Care Farming Tourism  in Rural

Kırsal Miras ve Turizm

 Rural Heritage and Tourism

Coğrafi İşaretler ve Turizm

 Georapgical Indications and Tourism

Yöresel Ürünler ve Mutfak Kültürü

Local Products and Culinary Culture

Kırsal Alanlarda Diğer Turizm Çeşitleri

Other Types of Tourism in Rural Areas

El Sanatları ve Turizm

Handicrafts in Rural Tourism

12. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler